اشیاء از جنس «پارچه ترمه»

در ساخت ۲ شیء از «پارچه ترمه» استفاده شده‌است.