اشیاء از جنس «پارچه ای»

در ساخت ۴ شیء از «پارچه ای» استفاده شده‌است.