اشیاء از جنس «پارچه ابریشم»

در ساخت ۴ شیء از «پارچه ابریشم» استفاده شده‌است.