اشیاء از جنس «پارچه/الیاف مصنوعی»

در ساخت ۱ شیء از «پارچه/الیاف مصنوعی» استفاده شده‌است.