اشیاء از جنس «نخ نقره»

در ساخت ۱ شیء از «نخ نقره» استفاده شده‌است.