اشیاء از جنس «مفتول فلزی»

در ساخت ۳ شیء از «مفتول فلزی» استفاده شده‌است.