اشیاء از جنس «فیروزه»

در ساخت ۲ شیء از «فیروزه» استفاده شده‌است.