اشیاء از جنس «فوم»

در ساخت ۲ شیء از «فوم» استفاده شده‌است.