اشیاء از جنس «طناب»

در ساخت ۳ شیء از «طناب» استفاده شده‌است.