اشیاء از جنس «شیشه/سفال لعابدار»

در ساخت ۱ شیء از «شیشه/سفال لعابدار» استفاده شده‌است.