اشیاء از جنس «روبان»

در ساخت ۱ شیء از «روبان» استفاده شده‌است.