اشیاء از جنس «جاجیم»

در ساخت ۳ شیء از «جاجیم» استفاده شده‌است.