اشیاء از جنس «برنز»

در ساخت ۲ شیء از «برنز» استفاده شده‌است.