اشیاء از جنس «الیاف کنف»

در ساخت ۱ شیء از «الیاف کنف» استفاده شده‌است.