اشیاء از جنس «الیاف»

در ساخت ۷ شیء از «الیاف» استفاده شده‌است.