اشیاء ساخته شده در «گنبد قابوس/ استان گلستان»

از اشیاء موجود، ۴ شیء در «گنبد قابوس/ استان گلستان» ساخته شده‌است.