اشیاء ساخته شده در «کلپورگان (سیستان و بلوچستان)»

از اشیاء موجود، ۲ شیء در «کلپورگان (سیستان و بلوچستان)» ساخته شده‌است.