اشیاء ساخته شده در «مسکو»

از اشیاء موجود، ۴ شیء در «مسکو» ساخته شده‌است.