اشیاء ساخته شده در «روستای چنار شیخ (همدان)»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «روستای چنار شیخ (همدان)» ساخته شده‌است.