اشیاء ساخته شده در «روستای مرزگاه (نوشهر)»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «روستای مرزگاه (نوشهر)» ساخته شده‌است.