اشیاء ساخته شده در «جزیره هرمز»

از اشیاء موجود، ۴ شیء در «جزیره هرمز» ساخته شده‌است.