اشیاء ساخته شده در «جزیره قشم-درگهان»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «جزیره قشم-درگهان» ساخته شده‌است.