اشیاء ساخته شده در «براتیسلاوا»

از اشیاء موجود، ۱ شیء در «براتیسلاوا» ساخته شده‌است.