اشیاء ساخته شده در «آلمان غربی»

از اشیاء موجود، ۵ شیء در «آلمان غربی» ساخته شده‌است.