پیشینه و خاستگاه «گنشا»

از اشیاء موجود، ۲ شیء پیشینه و خاستگاه «گنشا» دارد.

Ganesha

گنشا نام یکی از خدایان هندو است که نامش از زبان سانسکریت گرفته شده است. در افسانه های هندی آمده است که گنشا پسر شیوا(از خدایان هندو) و پارواتی بوده است. پارواتی به گنشا سفارش می کند که تا زمانی که در حمام است کسی را به داخل اتاق راه ندهد. گنشا نیز امر مادر را اطاعت می کند و هیچ کس را به اتاق راه نمی دهد حتی پدر خودش شیوا را. شیوا از این ماجرا خشمگین می شود و در یک آن سرگنشا را از تنش جدا می کند. اما وقتی می فهمد که گنشا پسرخودش بوده پشیمان می شود و سر یک فیل را بر روی بدن پسرش می گذارد. بدین ترتیب اسطوره گنشا شکل می گیرد. عروسک های گنشا در حالی که سری فیل شکل و لباسی هندی بر تن دارند در زمره محبوب ترین و معروف ترین نماد های عروسک های ملل هندی به حساب می آیند که رد پای آنها را در تمام موزه های عروسک می توان یافت. این عروسک به عنوان یک محصول صنایع دستی (سوغات) به گردشگران نیز فروخته می شود.

منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Ganesh_Chaturthi