پیشینه و خاستگاه «کتاب های عروسکی دادجو»

از اشیاء موجود، ۳ شیء پیشینه و خاستگاه «کتاب های عروسکی دادجو» دارد.

جمشید دادجو در سال های ۵۰تا ۵۲، ۲۱ عنوان کتاب عروسکی برای کودکان پیش دبستانی با ورق های مقوایی ضخیم منتشر کرد. دادجو برای انتشار این کتاب ها به ژاپن سفر می کرد و در استودیو رز ژاپن این کتاب ها را به چاپ می رساند. داستان ها که همه عروسک بودند در این استودیو ساخته می شد و سپس هنرمندان با حرکت دادن دست، پا و چهره آن ها و همچنین جابه جا کردن فیگورها در صحنه، رویدادهای گوناگون داستان را بازسازی می کردند. عنوان یکی از کتاب های عروسکی دادجو،"تامبلیا یا بند انگشتی" است.

منبع:

محمدی، محمدهادی؛ قایینی، زهره. تاریخ ادبیات کودکان ایران، ج ۸: ادبیات کودکان در روزگار نو (۱۳۴۰-  ۱۳۵۷). (در دست چاپ).