پیشینه و خاستگاه «کالیدوسکوپ»

از اشیاء موجود، ۳ شیء پیشینه و خاستگاه «کالیدوسکوپ» دارد.

دستگاه لوله شکل نما یا کالیدوسکوپ در سال ۱۸۱۶ در شهر اسکاتلند برای سرگرمی کودکان ساخته شد.