پیشینه و خاستگاه «چشم زد»

از اشیاء موجود، ۹ شیء پیشینه و خاستگاه «چشم زد» دارد.

چشم زد. [ چ َ / چ ِ زَ ] (اِ مرکب )خرمک که مهره ای بود از آبگینه . (فرهنگ اسدی چ اقبال ص ۲۷۵). مهره ای باشد از شیشه ٔ سیاه و سفید و کبود که بجهت دفع چشم زخم بر گردن اطفال بندند. (برهان ) (ناظم الاطباء). 

منبع: لغتنامه دهخدا