پیشینه و خاستگاه «پیشاهنگی دختران»

از اشیاء موجود، ۴ شیء پیشینه و خاستگاه «پیشاهنگی دختران» دارد.

Scouting

پیش آهنگی دختران زیر نظر سازمان ملی پیش آهنگی ایران با سرپرستی شورای عالی پیش آهنگی ایران به ریاست عالیه فرح پهلوی و هیات مدیره اداره می شود. پیش آهنگی دختران در سال ۱۳۳۶ بنیان شد و آغاز به کار کرد. هدف از ایجاد این سازمان آموزش روحی و جسمی دختران بر اساس پیشاهنگی جهانی و برتری‌های ملی و رشد اجتماعی بیشتر آنان برای زندگی بهتر می باشد.
یش آهنگی دختران زیر نظر سازمان ملی پیش آهنگی ایران با سرپرستی شورای عالی پیش آهنگی ایران و هیات مدیره که بر اساس قوانین ویژه برگزیده شده اند اداره می شود: اداره مرحله فرشتگان برای آموزش دختران از ۷ تا ۱۰ سال اداره مرحله فرشتگان برای آموزش دختران از ۱۰ تا ۱۵ سال اداره مرحله جویندگان و سیاران برای آموزش دختران از ۱۵ تا ۲۰ سال اداره جهانی دختران اداره فعالیت ها اداره حسابداری، اداره‌های مربوط به ارزش یابی، آموزش نشان لیاقت روستایی، پیوندهای همگانی و خدمات اجتماعی با قسمت پسران پیش آهنگ مشترک است.

پیش آهنگی دختران از نظر خدماتی بر پایه مقررات جهانی پیش آهنگی در آموزشگاه هایی است که زیر سرپرستی مدیران فنی فعالیت و خدمت می نماید ولی در داخل هر واحد تقسیمات ویژه پیش آهنگی وجود دارد.

منبع:

fa.wikipedia.org