پیشینه و خاستگاه «وربند»

از اشیاء موجود، ۶ شیء پیشینه و خاستگاه «وربند» دارد.

یکی از اجزا برخی گهواره ها و ننو ها وربند است.  وربند پارچه ای است که مادران آن را با بند های بلند و ۳- ۴ بندلیک می دوختند و به کمک آن کودک را به گهواره یا ننو بسته می شد. هر گهواره دارای ۲ وربند است که برای بستن بدن کودک در گهواره استفاده می شود. وربندها از حرکت دست و پای کودک و خارج شدن او از گهواره جلوگیری می کند. از میان بندلیک های ۲ وربند، قطعه چوب عبور  می کند که دو سر چوب در یک طرف گهواره قرار می گیرد و بندهای های طرف دیگر وربندها از زیر گهواره به طرف بندلیک ها رفته به چوبی که بندلیک ها از آن عبور داده شده اند محکم می شودند. در لغت نامه دهخدا آمده است: ... وربند[ وَ ب َ ] (اِ مرکب ) پارچه ای که در گهواره دست های رضیع (طفل شیرخوار) بربندند. (یادداشت مؤلف ). در روستای گازرخان الموت به آن دست بند و پا بند می گویند.