پیشینه و خاستگاه «نظر قربانی»

از اشیاء موجود، ۹ شیء پیشینه و خاستگاه «نظر قربانی» دارد.

نظرقربانی . [ ن َ ظَ ق ُ ] (اِ مرکب ) مهره به شکل چشم گوسفند و به الوان آن که از گردن یا سر کودکان آویزند دفع عین الکمال و چشم زخم را. (یادداشت مؤلف ).

منبع: لغت نامه دهخدا