پیشینه و خاستگاه «میکادو»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «میکادو» دارد.

در بسیاری از فرهنگ ها بازی با قلم های چوبی دیده می شود. در قرن ۱۲ نخستین مرتبه چینی ها برای پیش گویی سرنوشت از این قلم های چوبی استفاده کردند. ژاپنی ها در قرن ۱۶ آن را با فرهنگ خود منطبق کردند و در سال ۱۹۳۹ این قلم های چوبی به عنوان اسباب بازی با نام "بردار قلم ها را" از مجارستان به امریکا برده شد. قبل از رفتن این بازی به امریکا، بازی میکادو در چین، ژاپن و کره بصورت گسترده ایی بازی می شد. از آنجا به میان بومیان هایدا کلمبیا و همچنین قبیله لناپ امریکا در کالیفرنیا رفت و سپس از طریق رفت و آمد کشتی ها در سراسر جرایر اقیانوس آرام گسترش یافت. بومیان امریکا در ابتدا این بازی را با ساقه های گندم انجام می دادند و بازی را به مهاجران انگلیسی آموختند. میکادو بازی محبوب جوانان در مستعمرات دوره ویکتوریایی بود و امروزه کودکان نیز از این بازی لذت می برند.