پیشینه و خاستگاه «مداد»

از اشیاء موجود، ۹ شیء پیشینه و خاستگاه «مداد» دارد.

کسی به طور قطع نمی تواند بگوید اولین ابزار نوشتن چه زمانی اختراع شد.به همین دلیل در سال ۱۵۶۴ در انگلستان کشفی در این مورد صورت گرفت و انگلستان را زادگاه مداد امروزی ساخت.داستان از این قرار بود که عابری ناشناس تکه هایی از ماده ای سیاه و درخشنده را که به ریشه های درخت چسبیده بود، پیدا کرد. این ماده قابلیت نوشتن داشت. ماده ی کشف شده که نوعی کربن بود،گرافیت نام داشت.

به کارگرفتن گرافیت کار سختی بود، زیرا گرافیت ماده ای نرم و شکننده است. برای جلوگیری از شکستن این ماده باید از یک محافظ استفاده می کردند. درآن زمان، نوارهایی دور میله های گرافیت می پیچیدند. بعدها گرافیت را داخل تکه چوب هایی قرار دادند. انجام این کار بسیار سخت و طاقت فرسا بود زیرا تمام این مراحل با دست صورت می گرفت.

در سال ۱۷۹۵شیمیدان فرانسوی به نام نیکلاس کنته اولین فرایند ثبت شده برای ساخت مداد را معرفی کرد. این شیمیدان گرافیت و خاک رس را با هم مخلوط کرد و در کوره قرار داد و آن را پخت. اولین مدادهای ساخته شده به این روش، استوانه ای شکل به همراه شیار بودند. بعد از اینکه این شیمیدان مخلوط گرافیت و خاک رس را وارد شیار کرد، رشته ی نازکی از چوب را دور آن پیچیدویلیام مونرو اولین مدادهای چوبی آمریکایی را در سال ۱۸۱۲ تولید کرد. امروزه کارخانه های بسیاری در دنیا به صورت صنعتی  و در تولیدانبوه مداد تولید می کنند.

منبع:

"اختراع مداد".http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=101015