پیشینه و خاستگاه «مبارک»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «مبارک» دارد.

"مبارک" در معنی یعنی برکت داده و با برکت، که برای شادباش و تهنیت به کار می رود. یکی از نظرها درباره ریشه حضور مبارک در خیمه شب بازی این است: هنگامی که بومیان افریقایی در سرزمین ایران سکنی گزیدند از باب خوش یمنی آنها را مبارک و بشارت می نامیدند. این بومیان سیاه پوست در ایران ماندند و نسل ها تشکیل دادند و توانستن تا حدود زیادی آداب و سنن خود را حفظ کنند. در نتیجه صورت ظاهری و برخی از حرکات آیینی آنها به فرهنگ و آیین های ایرانی ورود پیدا کرد.

یکی از شخصیت های نمایش های "پهلوان کچل" و "جی جی وی جی" مبارک است. او در این نمایش ها در نقش نوکر پهلوان یا قهرمان داستان ظاهر می شود و او را در رسیدن به مقاصدش یاری می رساند. هر چند او در نمایش های خیمه شب بازی یکی از نقش های مهم داخل خیمه است ولی در نمایش های دستی حضور او کمرنگ است.

منبع:

عظیم پور، پوپک. ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍روس‍ک‌ه‍ا و ن‍م‍ای‍ش‌ه‍ای‌ ع‍روس‍ک‍ی‌ آی‍ی‍ن‍ی‌ و س‍ن‍ت‍ی‌ ای‍ران‌. پ‍وپ‍ک‌ع‍ظی‍م‌پ‍ور. ت‍ه‍ران‌: ن‍م‍ای‍ش‌، ۱۳۸۹. ص ۸۵، ۴۴۴.