پیشینه و خاستگاه «لوح مشق»

از اشیاء موجود، ۱۰ شیء پیشینه و خاستگاه «لوح مشق» دارد.

از منطقه شوش لوح های گلی مشق دوران باستان مربوط به سال های ۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰ پیش از میلاد به دست آمده است. این لوح ها که به خط میخی نوشته شده، نمونه نوشته های نوآموزان در آن دوره است. نزدیک به ۲۰۰ تا ۳۰۰ نمونه از این لوح ها، در تالار کتیبه های موزه ملی ایران نگه داری می شود. در نگارش این لوح ها نخست استاد سرمشق داده است و سپس نوآموزان آن را در دو یا سه خط بازنویسی کرده اند. سن نویسندگان یا طول زمان آموزش آنان روشن نیست. لوح های گلی یافت شده به چهار گونه اند:

  • - گونه نخست، لوح هایی است که استاد یک خط سرمشق به نوآموز می داده است تا او بازنویسی کند.
  • - گونه دوم، لوح هایی است که استاد دو خط سرمشق به نوآموز می داده است.
  • - گونه سوم، لوح هایی است که استاد، ترکیب واژه ها را آموزش می داده است.
  • - گونه چهارم، لوح هایی است استوانه ای شکل که دانش آموزان آموخته تر، واژه نامه نویسی را از استاد فرا می گرفتند.


منبع: محمدی، محمدهادی، قایینی، زهره. تاریخ ادبیات کودکان ایران: ج.۱، ادبیات شفاهی و دوران باستان. تهران: چیستا، ۱۳۷۹. ص ۱۲۴.