پیشینه و خاستگاه «قنداق»

از اشیاء موجود، ۲ شیء پیشینه و خاستگاه «قنداق» دارد.

قنداق پارچه نخی مربع شکل سفید ساده و یا طرح داری است که بدور نوزاد پیچیده می شود. برای باز نشدن قنداق به دور  پارچه بند قنداق می بندند و آن را در انتها گره می زنند و یا سنجاق قفلی می زنند.

رایس در سفرنامه خود در مورد قنداق کردن کودکان در ایران می نویسد: ... کودک بینوا را با تمام لباس های فوق که بر تن اوست در پارچه نقش دار مربع شکل بزرگی می نهند، یگ گوشه پارچه را به داخل تا می زنند و پارچه تا زیر شانه های نوزاد می رسد. دست هاو پاهای کوچک او را مستقیم می کشند و نگاه می دارند و این پارچه را دور پاها و بقیه بدن می پیچند و این بقچه را با بستن بند، نوار یا تسمه ای تکمیل می کنند. بستن و نوار پیچی  چنان محکم انجام می گیرد که می توان نوزادی را که یک هفته از عمرش می گذرد کنار دیوار ایستاند...

منبع:

زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان. ملارا کولیور رایس. ترجمه اسدالله آزاد. مشهد: معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی، ۱۳۶۶.