پیشینه و خاستگاه «قارقارک»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «قارقارک» دارد.

در فرهنگ فارسی محمد معین در زیر مدخل "قارقارک" آمده است:
قارقارک (رَ) (اِمر.) = غارغارک : ۱ - (کن .) وسیله ای که سر و صدای زیاد و مزاحم داشته باشد. ۲ - بازیچه ای کودکانه که از آن صدایی شبیه، قارقار برمی خاست.