پیشینه و خاستگاه «عروسک کاغذی»

از اشیاء موجود، ۴ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک کاغذی» دارد.

عروسک های کاغذی، عروسک های دوبعدی هستند که دارای ظاهری انسانی با تمامی ملزومات مانند لباس و کفش و ... از جنس کاغذ هستند. اس و جی فولر در سال ۱۸۱۰ اولین مبتکر و سازنده این نوع عروسک ها در لندن بود.