پیشینه و خاستگاه «عروسک چوبی»

از اشیاء موجود، ۳۶ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک چوبی» دارد.

در قرن هفدهم صنعت عروسک سازی از  چوب  که هنری متعلق به روستاییان بود تبدیل به هنری با ارزش شد. بیشتر این نوع عروسک ها  را با دست از چوب درخت کاج تراشیده و بوسیله  میخ دست و پا را به هم متصل می کردند. روی صورت را نقاشی کرده و با لباس های قشنگ تن را می پوشانیدند.در قرن نوزدهم و بیستم عروسک های چوبی ارزش خود را از دست دادند. محل اصلی ساخت عروسک های چوبی در اتریش است که معروفیت و محبوبیت بسیاری تا به امروز دارد.