پیشینه و خاستگاه «عروسک پوست ذرت»

از اشیاء موجود، ۳ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک پوست ذرت» دارد.

Corn husk doll

این عروسک یک اسباب بازی بومی آمریکایی است که از پوسته های خشک شده بلال ساخته می شد. ساخت این عروسک ها توسط قدیمی ترین مهاجران اروپایی آمریکا به ثبت رسید. امروزه ساخت این عروسک به عنوان روشی برای برقراری ارتباط با فرهنگ بومی آمریکا و هنر و صنایع دستی مهاجران، استفاده می شود. این عروسک بلالی به دلایل مختلف سنتی، فاقد چهره است. یکی از افسانه های رایج در باره این موضوع از این قرار است که روح ذرت، برای سرگرم کردن کودکان، عروسکی از پوسته های بلال می سازد که صورت بسیار زیبایی داشت. اما عروسک به زیبایی خود مغرور می شود و هر روز کمتر و کمتر به کودکان توجه می کند به همین دلیل برای تنبیه او صورت زیبایش از او گرفته می شود.

منبع:

http://en.wikipedia.org/wiki/Corn_husk_doll

برگردان:ویدا محمدی