پیشینه و خاستگاه «عروسک پاپیه ماشه»

از اشیاء موجود، ۷ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک پاپیه ماشه» دارد.

در سال های اولیه قرن نوزدهم  در اروپا به ویژه در انگلستان آلمان و فرانسه عروسک های ساخته شدند بنام پاپیه ماشه.این نوع عروسک ها از ماده ای مرکب از کاغذ های خیس مچاله شده که با آرد و چسب مخلوط  و سپس قالب گیری می شدند درست می شد. لودویک گرینر امریکائی ساخت این عروسک ها را از سال ۱۸۴۰ تا ۱۸۷۴ شروع کرد و سپس پسران او تا سال ۱۸۸۳دنباله روی کار وی شدند .بیشتر این نوع عروسک ها دارای موی سیاه  دست و پا های چوبی اندامی کوچک  و چشمان نقاشی شده بودند که بعدا چشمان شیشه ای نیز استفاده شد.
امروزه دست یابی به یکی از این عروسک ها در وضعیت بسیار  عالی  کاری است بسیار مشکل.