پیشینه و خاستگاه «عروسک پارچه ایی»

از اشیاء موجود، ۲ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک پارچه ایی» دارد.