پیشینه و خاستگاه «عروسک تور باف بلژیکی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «عروسک تور باف بلژیکی» دارد.

lace maker

عروسک تور باف از مهمترین عروسک های ملل کشور بلِژیک است که زنی را در حال بافت تور نشان می دهد. عروسک های ملل معمولا معرف آداب ورسوم و فرهنگ رایج آن کشور هستند. نمونه کامل این عروسک چنانچه در تصویر مشاهده می گردد،دارای تعدادی نخ و دوک بوده است که نشانگر بافتن و تولید  تور توسط عروسک بوده است.