پیشینه و خاستگاه «سیسمونی»

از اشیاء موجود، ۵ شیء پیشینه و خاستگاه «سیسمونی» دارد.

(یا سیسمانی) عبارت است از رخت و لباس و لوازم خواب و حمام نوزاد اول. در فرهنگ ایرانی رسم بر آنست که برای نوزاد اول وسایل مورد نیاز، توسط خانواده عروس تهیه و به خانه عروس و داماد می‌فرستند.

 

منبع: لغتنامه دهخدا