پیشینه و خاستگاه «خیمه شب بازی»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «خیمه شب بازی» دارد.

Puppet show, Puppetry

بازی و پیوند عاطفی کودکان با عروسک‌ها و نیز آیین‌ها و آداب اسطوره‌ای و جادویی، که صورتک‌ها و پیکرک‌ها در همه آن‌ها نقش دارند، مهمترین خاستگاه‌های نمایش عروسکی به شمار می‌آیند. هزاران سال از پدید آمدن عروسک‌های نمایشی می‌گذرد. در خاور زمین شیوه‌های گوناگون نمایش عروسکی همچون سنت‌های دیرپای فرهنگی، سده‌های درازی نسل به نسل گشته تا به روزگار ما رسیده است.
همه شیوه‌های نمایش عروسکی ایرانی را نخست، خیمه شب بازی می نامیدند. بعدها نام داستان‌ها بر روی شیوه‌های نمایشی گذاشته شد و آن‌ها با نام‌های پهلوان کچل (شیوه دستکشی)، شاه سلیم ‌بازی یا خیمه شب بازی (شیوه نخی) و سایه‌بازی، از یکدیگر جدا شدند.

در لغتنامه دهخدا در زیر مدخل "خیمه شب بازی" و "لعبت باز" آمده است:

خیمه شب بازی . [ خ َ / خ ِ م َ / م ِ ش َ ] (اِ مرکب ) نوعی نمایش است که در آن عروسکهایی بشکل های مختلف می سازند و بروی صحنه می آورند و آن عروسکها به نخهای نازک متصل است که بوسیله ٔ آن نخها عروسکها بحرکات مختلف واداشته میشوند.

لعبت باز. [ ل ُ ب َ ] (نف مرکب ) عروسک باز. بازیگر. عامل خیمه شب بازی . صاحب آنندراج گوید: مرادف شب باز عموماً و بعضی گویند به گیتی های (؟) که امردان را به شکل زنان برآورده رقصانند.