پیشینه و خاستگاه «حرز»

از اشیاء موجود، ۹ شیء پیشینه و خاستگاه «حرز» دارد.

حرز یا تعویذ به دعایی گفته می شود که در محفظه ای فلزی و استوانه ای نگهداری شده و از گردن آویزان شود. واژه حرز ریشه در لغات عربی دارد و به معنی پناهگاه و چیزی است که باعث حفاظت می شود. آویختن حرز به گردن کودکان ریشه در باور های دینی داشته و با این اندیشه انجام می شده که به همراه داشتن این دعا باعث حفاظت از هر گونه بیماری و یا چشم نظر می گردد. دهخدا نیز در لغتنامه خود به شرح زیر به آن اشاره می کند:

حرز. [ ح ِ ] (ع اِ) تعویذ. (محمودبن عمر ربنجنی ). پنام . چشم پنام . طلسم . عوذة. دعائی مأثور اعم از خواندنی و آویختنی . ج ، احراز :

حرز است مگر نامش کز داشتن او
آزاد شود بنده و به گردد بیمار ( فرخی)