پیشینه و خاستگاه «بازپیچ»

از اشیاء موجود، ۴ شیء پیشینه و خاستگاه «بازپیچ» دارد.

در لغتنامه دهخدا در زیر مدخل "بازپیچ" به مهره های اشاره شده است که به گهواره نوزادان می بستند:
بازپیچ . (اِ مرکب ) بازنیچ . مهره ٔ چندی است که بر ریسمان بندند و از بالای گهواره ٔ اطفال آویزند تا ایشان بدان بازی کنند و آنرا بعربی دأداءة گویند. (برهان ) (ناظم الاطباء) (انجمن آرا) (آنندراج ).

پی مهد اطفال جاهت سزد
که عقد ثریا شود بازپیچ .شهید (از سروری ).