پیشینه و خاستگاه «بازوبند»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «بازوبند» دارد.