پیشینه و خاستگاه «بادبادک»

از اشیاء موجود، ۱ شیء پیشینه و خاستگاه «بادبادک» دارد.

خاستگاه اصلی بادبادک کشور چین است که قدمت آن به سه هزار سال پیش می رسد . چینیان از آن به عنوان سلاحی بر علیه دشمنان استفاده می کردند.

منبع:

فرهنگنامه کودکان و نوجوانان ، جلد ۶، ص ۲۴.