اهدائی‌های «Roger Mello»

اهدائی‌های «Roger Mello» به موزه فرهنگ کودکی ۱ شیء است.